Đào tạo người dùng tin

Print
Các chương trình đào tạo người dùng tin:

1. Khóa học kĩ năng thông tin: dành cho sinh viên khóa mới, học viên cao học, nghiên cứu sinh, sinh viên văn bằng 2.

+ Thời gian tổ chức: Khi sinh viên, học viên mới nhập học.

2. Tập huấn sử dụng CSDL pháp luật trực tuyến Heinonline

+ Thời gian đăng ký tập huấn: Từ ngày 01 – ngày 20 hàng tháng.