Photocopy

Print
{NỘI DUNG MINH HỌA}

* Thư viện trang bị hệ thống máy Photocopy tự động để đáp ứng nhu cầu sao chụp tài liệu của bạn đọc.

* Địa điểm nộp tiền và kích hoạt tài khoản photocopy: Phòng Bổ sung - Biên mục (D101)