Tổ chức - Nhân sự

Print

Lãnh đạo Trung tâm

 Trần Hoàng Nga -  Giám đốc

Học vị: Tiến sĩ luật, giảng viên khoa Luật Thương mại

Điện thoại: 39400989/162

Email: thnga This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Ngô Kim Hoàng Nguyên- Phó giám đốc

Học vị: Thạc sĩ luật, giảng viên khoa Luật Quốc tế

Điện thoại: 39400989/162

Email: nkhnguyen This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chuyên viên, nhân viên

 

1. Lê Thị Khánh Nhung - Tổ trưởng tổ Hành chính - Tổng hợp - Kỹ thuật

Học vị: Cử nhân Thông tin – Thư viện

Điện thoại: 39400989/161

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. Đặng Kiều Vi Vi - Tổ trưởng tổ Chuyên môn - Nghiệp vụ

Học vị: Cử nhân Thông tin – Thư viện

Điện thoại: 39400989/161

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3. Nguyễn Thị Thúy Hằng

Học vị: Cử nhân Luật

Điện thoại: 39400989/161

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4. Lê Thị Gấm

Học vị: Cử nhân Thông tin – Thư viện

Điện thoại: 39400989/161

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5. Trần Thị Thu Hiền

Học vị: Trung cấp kế toán

Điện thoại: 39400989/161

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6. Nguyễn Vĩnh Long

Học vị: Cử nhân Luật

Điện thoại: 39400989/161

Email:  nvlongThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7. Ngô Nguyễn Cảnh

Học vị: Cử nhân Thông tin – Thư viện

Điện thoại: 39400989/161

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8. Trần Thị Thảo 

Học vị: Cao đẳng Kinh doanh xuất bản phẩm 

Điện thoại: 39400989/161

Email: ttthaotv This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9. Nguyễn Thị Hương 

Học vị: Cử nhân thông tin - Thư viện

Điện thoại: 39400989/161

Email: nthuongtv This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10. Nguyễn Thị Thêu 

Học vị:  Cử nhân thông tin - Thư viện

Điện thoại: 39400989/161

Email: nttheu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

11. Nguyễn Quốc Vương 

Học vị:  Cử nhân thông tin - Thư viện

Điện thoại: 39400989/161

Email: nqvuong This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

12. Phan Thị Huỳnh Anh 

Học vị:  Cử nhân luật

Điện thoại: 39400989/161

Email: pthanh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Ngày cập nhật (Thứ hai, 09 1 2017 16:33)